Ochrana před podvody v katastru nemovitostí

Hlavní okno hlídače
  • Upozorní vás, bude-li někdo manipulovat s hlídanými nemovitostmi v katastru nemovitostí.
  • Můžete zadat až 20 libovolných nemovitostí (budov, bytů, pozemků) do hlídání.
  • Žádné poplatky za stažení a provoz. Funguje i bez registrace.
Požadavky: Windows XP SP3 až Windows 10, .NET Framework 3.5, připojení k internetu

Materiální publicita - co říká nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník upravuje veřejné seznamy, jakým je i katastr nemovitostí, v paragrafech §980 až §986. Zde vybíráme ty nejdůležitější, týkající se přímo nemovitostí zápsaných v katastru.

§980

(2) Je-li právo k věci zapsáno do veřejného seznamu, má se za to, že bylo zapsáno v souladu se skutečným právním stavem. Bylo-li právo k věci z veřejného seznamu vymazáno, má se za to, že neexistuje.

§984

(1) Není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu.

(2) Pro nezbytnou cestu, výměnek a pro věcné právo vznikající ze zákona bez zřetele na stav zápisů ve veřejném seznamu se věta první odst.1 nepoužije.

Komentář: Zákon říká, že ten, kdo koupí nemovitost od osoby, která je zapsána v katastru nemovitostí jako vlastník, bude chápána jako nový, právoplatný vlastník bez ohledu na to, zda původní vlastník (prodávající) nabyl této nemovitosti po právu, nebo podvodem! Leda, že by o podvodu sám věděl.

Koupí-li někdo nemovitost od podvodníka, nemůže mu být odebrána.

§985

Není-li se stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, může se osoba, jejíž věcné právo je dotčeno, domáhat odstranění nesouladu; prokáže-li, že své právo uplatnila, zapíše se to na její žádost do veřejného seznamu. Rozhodnutí vydané o jejím věcném právu působí vůči každému, jehož právo bylo zapsáno do veřejného seznamu poté, co dotčená osoba o zápis požádala.

§986

(1) Kdo tvrdí, že je ve svém právu dotčen zápisem provedeným do veřejného seznamu bez právního důvodu ve prospěch jiného, může se domáhat výmazu takového zápisu a žádat, aby to bylo ve veřejném seznamu poznamenáno. Orgán, který veřejný seznam vede, vymaže poznámku spornosti zápisu, nedoloží-li žadatel ani do dvou měsíců od doručení žádosti, že své právo uplatnil u soudu.

(2) Požádal-li žadatel o poznamenání spornosti zápisu do jednoho měsíce ode dne, kdy se o zápisu dozvěděl, působí jeho právo vůči každému, komu popíraný zápis svědčí nebo kdo na jeho základě dosáhl dalšího zápisu; po uplynutí této lhůty však jen vůči tomu, kdo dosáhl zápisu, aniž byl v dobré víře.

(3) Nebyl-li žadatel o zápisu cizího práva řádně vyrozuměn, prodlužuje se lhůta podle odstavce 2 na tři roky; lhůta počne běžet ode dne, kdy byl popíraný zápis proveden.

Komentář: Zjistí-li podvedený vlastník, že nemovitost byla bez jeho vědomí a souhlasu přepsána, může se domáhat toho, aby katastr nemovitostí u nemovitosti vyznačil poznámku spornosti (stačí jeho tvrzení, není třeba dokládat), a musí podat žalobu k soudu (teprve zde podloží důkazy své tvrzení). Pokud tak včas neučiní, šance na navrácení nemovitosti se blíží nule.

Poznámka spornosti

Poznámka spornosti uvedena v katastru značí všem, kdo by chtěli nemovitost od podvodníka koupit, nebo vzít do zástavy (například banka při žádosti o půjčku), že jsou zde pochybnosti o jejím skutečném vlastníkovi a o věci bude rozhodovat soud.