Ochrana před podvody v katastru nemovitostí

Upozornění na chování ČÚZK

Chceme být féroví, proto vás toto formou upozorníme na jeden nešvar, který může vzácně za určitých podmínek nastat.

Hlídač katastru komunikuje s katastrem nemovitostí prostřednictvím webového rozhraní nahlizenidokn.cuzk.cz. Toto je jediný způsob, jak ověřit stav hlídaných nemovitostí v katastru bezúplatně, prostřednictvím internetu. Hlídač katastru v portále nahlizenidokn.cuzk.cz pravidelně zpracuje výpisy nemovitostí či řízení tak, aby mohl splnit svojí úlohu, přičemž postupuje stejně jako byste nemovitosti kontrolovali vy ručně, prostřednictvím vaší internetové přípojky.

Podívejte se také na informace o oficiální službě sledování změn v katastru nemovitostí od ČÚZK.

Autor Hlídače má za to, že toto chování je v souladu s platnou legislativou a ku prospěchu společnosti. Přičemž se opírá především o katastrální zákon v §1, odst. 3.:

Katastr je zdrojem informací, které slouží
a) ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické,
b) pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k účelům uvedeným v písmenu a).
dále stojí za zmínku § 21 katastrálního zákona
(1) Katastr je veřejný a každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si z něho pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty a získávat z něj údaje podle § 9 a 22, pokud není stanoveno jinak. (…)

a Vyhláška č. 162/2001 Sb. § 5 - Nahlížení do katastru a poskytování ústních informací

(2) Úřad umožňuje bezúplatné nahlížení do katastru na vybrané údaje souboru popisných informací a vybrané údaje souboru geodetických informací prostřednictvím webových aplikací. (…)

Přesto se však ČÚZK snaží omezovat získání dat prostřednictvím portálu nahlizenidokn.cuzk.cz bez ohledu na to, je-li oprávněné, či nikoliv. V případě, že často navštěvujete portál nahlizenidokn.cuzk.cz může se stát, že vaší IP adresu ČÚZK dočasně zablokuje. Pro odblokování je třeba zaslat stížnost na email nahlizeni@cuzk.cz. S ohledem na shora uvedené je potřeba mít na paměť, že i sám Hlídač pro svojí funkci několik dotazů v nahlížení denně provede. Autor Hlídače má za to, že toto chování ČÚZK není v souladu se zákonem a ztotožňuje se s názorem uvedeným na Portálu společenství vlastníků jednotek - ČÚZK porušuje zákon.

Hlídač katastru je koncipován pro domácí použití, aby ulehčil soukromím vlastníků nemovitostí starost s pravidelnou kontrolou katastru.